preloader
Instagram
Facebook
Youtube

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN GIGANTEI

 

Zwiedzający przed wejściem na teren Parku zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z atrakcji Parku.

 

 1. Wstęp do Parku możliwy jest jedynie w dniach i godzinach jego otwarcia po uprzednim okazaniu ważnego biletu wstępu. Park jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00.

 

 1. Właściciele Parku zastrzegają sobie możliwość zmiany godzin otwarcia lub czasowego zamknięcia Parku. O zmianie godzin otwarcia lub czasowym zamknięciu Parku, właściciele Parku poinformują Zwiedzających w kasie Parku oraz na stronie internetowej Parku – www.gigantei.pl.

 

 1. Bilety wstępu Zwiedzający mogą nabyć wyłącznie w kasie Parku w godzinach pracy kasy. Informacja o rodzajach biletów i ich cenach dostępna jest również na stronie internetowej Parku – www.gigantei.pl.

 

PAMIĘTAJ zakupiony przez Ciebie bilet upoważnia tylko do jednorazowego wstępu i pozostaje ważny od momentu skasowania do momentu opuszczenia Parku. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obsługi Parku.

 

 1. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

 

 1. Wejście i wyjście do/z Parku możliwe jest jedynie przez specjalnie oznaczone do tego miejsca. W Parku należy poruszać się wyłącznie po specjalnie przygotowanych ścieżkach zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania. Zabrania się opuszczania wyznaczonej ścieżki zwiedzania, w tym m.in. wspinania się na barierki, skarpy, klomby, eksponaty itp. Zabrania się przebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, takich jak m.in. elementy konstrukcyjne czy instalacje zapewniające funkcjonowanie Parku.

 

 1. Zwiedzanie Parku odbywa się bez udziału przewodnika.

 

 1. Atrakcje Parku przeznaczone są dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Jednakże dzieci do 13 roku życia mogą korzystać z atrakcji Parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób pełnoletnich zobowiązanych do nadzoru. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych oraz za szkody przez nie wyrządzone.

 

 1. Grupa zorganizowana wchodzi i opuszcza teren Parku wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Wejście grupowe musi być zgłoszone w punkcie kasowym Parku. Przed wejściem do Parku opiekun zobowiązany jest pouczyć grupę o treści Regulaminu. W trakcie pobytu w Parku opiekun grupy zobowiązany jest przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

 

 1. Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz stosowania się do poleceń kierownictwa i obsługi Parku, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Parku.

 

 1. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. Osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających wstęp na teren parku jest zabroniony.

 

 

 1. Na terenie Parku zakazane jest jakiekolwiek szkodzenie przyrodzie w tym m. in. niszczenie roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty, zieleń, trawniki itp.), zaśmiecanie i zanieczyszczanie. Zwiedzający zobowiązani są do wyrzucania nieczystości do specjalnie przystosowanych do tego pojemników na odpady.

 

 1. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz zakłócania porządku, naruszania dobrych obyczajów, w tym używania wulgaryzmów, stwarzania zagrożenia dla siebie lub innych Zwiedzających, jak też niszczenia infrastruktury i urządzeń Parku oraz wszelkich przedmiotów należących do właścicieli Parku.

 

 1. Na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt.

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Parku wolno poruszać się wyłącznie pieszo (wyjątek stanowią wózki dziecięce’ i inwalidzkie). Zabrania się wprowadzania sprzętu sportowego, rowerów, hulajnóg, deskorolek, dronów itp.

 

 1. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

 

 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli Parku zabrania się wykorzystywania w celach marketingowych i komercyjnych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Parku.

 

 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli Parku zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych.

 

 1. Wchodząc na teren Parku nie należy pozostawiać bagaży i innych rzeczy osobistych bez nadzoru. Rzeczy pozostawione, znalezione będą mogły zostać odebrane w kasie Parku lub zostać odesłane na koszt odbiorcy.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zwiedzającym oraz ich mieniu, jak i mieniu właścicieli Parku na terenie Parku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Wchodząc na teren Parku, Zwiedzający wyrażają zgodę na zapis swojego wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką.

 

 1. Zwiedzający przebywający na terenie Parku odpowiadają za szkody wyrządzone wskutek ich działania lub zaniechania, w tym w szczególności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania Regulaminu lub zaleceń obsługi Parku.

 

 1. Park oddaje do dyspozycji Zwiedzających bezpłatny, niestrzeżony parking. Właściciele Parku nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez siebie szkody z tytułu kradzieży, utraty, zniszczenia pojazdu czy też rzeczy pozostawionych w pojeździe.

 

 1. Park zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Zwiedzających – przy czym zmiany te odnosić się będą do umów zawartych po opublikowaniu Regulaminu na terenie Parku oraz stronie internetowej – www.gigantei.pl.

Jelenia Góra


10 min samochodem

Karpacz


15 min samochodem

Szklarska Poręba


5 min samochodem

Wrocław


90 minut samochodem

Śnieżka


305 min pieszo

Świeradów zdrój


40 minut samochodem