preloader
Instagram
Facebook
Youtube

Regulamin

Pravidla

PŘEDPISY GIGANTEI
Návštěvníci jsou před vstupem do areálu parku povinni seznámit se s těmito předpisy a při používání atrakcí parku dodržovat jeho ustanovení.

 1. Přístup do parku je možný pouze během dnů a hodin jeho otevření po předložení platné vstupenky. Park je otevřen od pondělí do neděle od 10:00 do 18:00.
 2. Majitelé parku si vyhrazují právo na změnu otevírací doby nebo dočasné uzavření parku. O změně otevírací doby nebo dočasném uzavření parku budou majitelé parku informovat návštěvníky u pokladny parku a taktéž na webových stránkách parku – www.gigantei.pl.
 3. Vstupenky lze zakoupit pouze v pokladně parku během provozní doby. Informace o typech vstupenek a jejich cenách jsou k dispozici také na webových stránkách parku-www.gigantei.pl

  Pamatujte si, že zakoupená vstupenka vás opravňuje pouze k jednorázovému vstupu a zůstává v platnosti od okamžiku zakoupení, do momentu opuštění parku. Odchylka od tohoto pravidla je možná pouze v odůvodněných případech se souhlasem správy parku.
 4. Vstupenka musí být uchována pro případ kontroly.
 5. Vstup a výstup do/z parku je možný pouze přes místo speciálně označené a určené pro tento účel. V parku byste se měli pohybovat pouze po speciálně připravených cestách podle určeného směru prohlídky města. Je zakázáno opustit vyznačenou vyhlídkovou cestu, včetně mj. šplhání na bariéry, srázy, květinové záhony, exponáty atd. Je zakázáno pobývat na místech, která nejsou k tomuto účelu určena, jako je mj. konstrukční prvky nebo zařízení zajišťující provoz parku.
 6. Park je navštěvován bez pomoci průvodce.
 7. Zajímavosti parku jsou určeny pro děti, mladistvé i dospělé. Děti mladší 13 let však mohou atrakce parku využívat pouze pod dohledem rodičů, zákonných zástupců nebo jiných dospělých osob, které jsou povinny je dohlížet. Jsou zodpovědní za své svěřence a za škody, které způsobily.
 8. Organizovaná skupina vstupuje a opouští park pouze pod dohledem dospělého opatrovníka. Vstup skupiny musí být nahlášen u pokladny parku. Před vstupem do parku je pečovatel povinen poučit skupinu o obsahu předpisů. Během pobytu v parku je pečovatel skupiny povinen zůstat se skupinou a kontrolovat chování její účastníků.
 9. Návštěvníci jsou povinni přísně dodržovat předpisy požární ochrany a řídit se pokyny správy a provozu parku, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti a pořádku v parku.
 10. Park je zcela nekuřácký, platí zakaz otevřeného oheň, alkoholických nápoje a dalších omamných látek. Osobám, které jsou viditelně postiženy alkoholem, narkotiky, psychotropními nebo jinými látkami s podobnými účinky, je vstup do parku zakázán.
 11. V parku je zakázáno jakékoli poškozování přírody, včetně mj. ničení vegetace (stromy, keře, květiny, zeleň, trávníky atd.), odhazování odpadků a kontaminace. Návštěvníci jsou povinni odpad vyhazovat do nádob speciálně upravených a určených pro odpad.
 12. V parku platá absolutní zákaz použivání rušivých elementu, narušování pořádku a klidu, porušuje dobrých mravů, včetně použití vulgárních výrazů a chování, které představuje hrozbu pro sebe nebo jiné návštěvníky, stejně jako zničení infrastruktury a zařízení parku a všech objektů patřících majitelům parku.
 13. Na území parku platí zákaz vstupu se psy a dalšími zvířaty, které nejsou v parku povoleni.
 14. Z bezpečnostních důvodů se po parku můžete pohybovat pouze pěšky (výjimkou jsou děti a invalidní vozíky). Je zakázáno zavádět sportovní vybavení, jízdní kola, skútry, skateboardy, drony atd.
 15. V park je přísně zakázáno vlastnit zbraně, výbušniny, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné předměty.
 16. Bez předchozího písemného souhlasu majitelů parku je zakázáno používat pro marketingové a komerční účely fotografie a videa pořízená v parku.
 17. Bez předchozího písemného souhlasu vlastníků parku je zakázáno prodávat, inzerovat, získávat nebo provádět výběr hotovosti.
 18. Při vstupu do parku nenechávejte zavazadla a jiné osobní věci bez dozoru. Ztráty a nálezy mohou být vyzvednuty v pokladně parku nebo odeslány zpět na náklady příjemce.
 19. Aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků a jejich majetku, stejně jako majetek majitelů parku, je v parku naistalovám kamerový systém včetně záznamu. Vstupem do parku návštěvníci souhlasí se zaznamem své podoby a podoby osob v jejich péči.
 20. Návštěvníci ubytovaní v parku odpovídají za škody způsobené svým jednáním nebo opomenutím, zejména škod vyplývajících z nedodržení předpisů nebo doporučení týkajících se provozu parku.
 21. Park nabízí bezplatné, nehlídané parkoviště. Majitelé parku nenesou odpovědnost za škody, ztráty způsobené krádeží, zničení vozidla nebo předměty ponechané ve vozidle.
 22. Park si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, pokud to považuje za nezbytné nebo nezbytné ke zlepšení služeb návštěvníků – tyto změny se budou vztahovat na smlouvy uzavřené po zveřejnění Pravidel na webových stránkách parku- www.gigantei.pl.

JELENÍ HORA


10 MIN AUTEM

Karpacz


15 MIN AUTEM

Szklarska Poręba


5 MIN AUTEM

Wrocław


90 MINUT AUTEM

SNĚŽKA


305 MIN CHŮZE

Świeradów zdrój


40 MINUT AUTEM